ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Όροι Διαγωνισμού “WoW my Future Car”

Διοργανωτές διαγωνισμού

Η εταιρία «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Λ. Κηφισίας αρ. 37Α,) με Α.Φ.Μ.: 099939710, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και τον διακριτικό τίτλο «L.O.V. S.M.S.A.»,  που έχει αναπτύξει το εμπορικό κέντρο «The Mall Athens», το οποίο βρίσκεται στο Μαρούσι, (εφεξής η «Εταιρεία») διοργανώνει  τον παρόντα διαγωνισμό με τίτλο «WoW my Future Car» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). Οι Όροι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο διαδικτυακό τόπο: «https://myfuturecar.themallathens.gr» (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Ο Διαγωνισμός διενεργείται για λογαριασμό της Εταιρείας από την εταιρία «BnB MARKETING AND ADVERTISING I.K.E», που εδρεύει στην Δάφνη, οδός Γραβιάς 32, αριθμός ΓΕΜΗ 140695101000 ΑΦΜ 800780561  τον διακριτικό τίτλο «BOUZ AND BRIDGE», (εφεξής η «Διαφημιστική»- Η Διαφημιστική και η Εταιρεία, εφεξής από κοινού, οι «Διοργανώτριες Εταιρείες»).

Σκοπός των Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει τον Διαγωνισμό για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε και να προβαίνει σε κάθε σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα με άλλα ίσης αξίας αυτών, κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού ή μετά την λήξη του. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν αναλαμβάνουν, ούτε υπέχουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες πρωτίστως θα προσπαθούν να καθιστούν τη χρήση των συστημάτων τους ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτών ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

Διάρκεια Διαγωνισμού

Η συνολική διάρκεια του Διαγωνισμού καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την 26/10/2020 και ώρα 12.00 και λήγει την 30/11/2020 και ώρα 00.00 (εφεξής η «Διάρκεια»). Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς του, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη στο διάστημα αυτό γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε. Στην περίπτωση αυτή, δεν γεννάται δικαίωμα ή απαίτηση κατά των Διοργανώτριων Εταιρειών, ούτε νομιμοποιείται κάποιος να ζητήσει είτε τη συνέχιση του λήξαντος Διαγωνισμού, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε οιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι, μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος, επισκεφθούν τον Διαδικτυακό Τόπο, αποδεχτούν τους όρους και  λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με όσα περιγράφονται λεπτομερέστερα στους Όρους αυτού. Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών Εταιρειών και των εταιρειών που ανήκουν στους ομίλους αυτών, καθώς και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού όλων των ανωτέρω. Για την έγκαιρη συμμετοχή του στο Διαγωνισμό ένας χρήστης κάτω των 18 ετών θα πρέπει να διαθέτει την έγγραφη συγκατάθεση και αποδοχή του ασκούντος τη γονική μέριμνα αυτού. Αν κάποιος από τους νικητές του Διαγωνισμού είναι κάτω των 18 ετών, μπορεί να παραλάβει το δώρο μόνο με την επίδειξη της συγκεκριμένης έγγραφης συγκατάθεσης.

Διαδικασία & κληρώσεις

Η διαδικασία του Διαγωνισμού έχει ως εξής: Στο ειδικό website ο χρήστης καλείται να γίνει μέλος του και να ανεβάσει τη ζωγραφιά με το αυτοκίνητο του μέλλοντος όπως το έχει φανταστεί. Στη συνέχεια οι επισκέπτες του website καλούνται να ψηφίσουν την αγαπημένη τους ζωγραφιά. Μετά την ψηφοφορία θα λαμβάνουν έναν ειδικό κωδικό όπου θα μπορούν να παραλάβουν δώρα από τη FORD LIFESTYLE COLLECTION και δώρα LEGO από το κατάστημα της. Η παραλαβή των δώρων μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός 30 ημερολογιακών ημέρων από την επαναλειτουργία του καταστήματος. O νικητής του 1ου βραβείου θα λάβει 4 δώρα: ένα τηλεκατευθυνόμενο FORD GT, το νικητήριο αυτοκίνητο του μέλλοντος σε 3D εκτύπωση, ένα Σαββατοκύριακο test drive με ένα FORD και ένα συλλεκτικό παιχνίδι LEGO Creator Ford Mustang.

Υποχρεώσεις συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό Κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό εγγυάται ότι θα παρέχει αληθείς, ακριβείς, επίκαιρες και πλήρεις πληροφορίες για το άτομό του κατά την εγγραφή του (εφεξής «Δεδομένα Εγγραφής»). Επιπλέον, δεσμεύεται να διατηρεί και να ενημερώνει εγκαίρως τα Δεδομένα Εγγραφής, ώστε αυτά να είναι αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. Εάν ο συμμετέχων χρησιμοποιήσει πληροφορίες αναληθείς, ανακριβείς, ανεπίκαιρες ή ελλιπείς ή παραπλανητικές, οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν φέρουν καμία ευθύνη και αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλλοιωμένη απεικόνιση της κατάστασης του συμμετέχοντα θεωρείται ο ίδιος. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να διαγράψουν τους χρόνους ή τη συμμετοχή ενός συμμετέχοντα, σε περίπτωση που υφίσταται υποψία παραποίησης των κανόνων του Διαγωνισμού ή της λειτουργίας αυτού. Με επιφύλαξη άλλων ειδικώς οριζομένων, δεν είναι υποχρεωτική η παροχή οποιουδήποτε πρόσθετου στοιχείου, το οποίο δεν είναι απαραίτητο ή εύλογο να ζητηθεί στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

Ο κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό αναλαμβάνει ρητά και με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι έχει εξασφαλίσει προηγουμένως τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση τυχόν λοιπών προσώπων που ενδεχόμενα αναμειγνύονται για τη συμμετοχή στον εν λόγω Διαγωνισμό (π.χ. απεικονίζόμενα πρόσωπα σε φωτογραφία).

Κάθε συμμετέχων δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι έλαβε γνώση της Δήλωσης Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που απευθύνει η Εταιρεία για τον παρόντα διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Για τους όρους προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων πατήστε https://myfuturecar.themallathens.gr/terms-of-use

Παραλαβή δώρων

Μετά την ψηφοφορία, η οποία θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, όλοι θα κερδίζουν δώρα έκπληξη τα οποία θα μπορούν να παραλάβουν από το κατάστημα της FORD εντός 30 ημερολογιακών ημέρων από την επαναλειτουργία του καταστήματος..  Ο νικητής με την καλύτερη ζωγραφιά του αυτοκινήτου του μέλλοντος, θα ανακοινωθεί στο τέλος του διαγωνισμού, ο οποίος υποχρεούνται να επικοινωνήσει μέσω τηλέφωνου στο 210 6300001 για την παραλαβή των δώρων του 1ου βραβείου, μέσα στις επόμενες τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη του Διαγωνισμού. Κατά την παραπάνω επικοινωνία, θα ζητούνται από τους νικητές τα πλήρη στοιχεία τους (το ονοματεπώνυμό σας, το κινητό σας τηλέφωνο, καθώς και Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας) προκειμένου να μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία κατά την παράδοση των δώρων και να συμπληρωθεί η δήλωση παραλαβής δώρου. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για τη διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης των δώρων τους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαθέσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, δώρα που δεν αναζητήθηκαν και / ή παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές, εφόσον παρέλθει η προθεσμία των 30 ημερολογιακών ημερών. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών. Άλλωστε, οι Διοργανώτριες Εταιρείες ουδεμία ευθύνη υπέχουν οιασδήποτε φύσεως προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το διαγωνισμό, τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

Η απονομή του δώρου θα πραγματοποιηθεί, κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα των 30 ημερολογιακών ημερών. Οι δικαιούχοι νικητές θα παραλαμβάνουν τα βραβεία τους τις πιο κάτω ημέρες και ώρες Δεύτερα- Παρασκευή 10.00-20.00. Κατά την παραλαβή των δώρων, οι δικαιούχοι-νικητές θα πρέπει να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία. Οι νικητές αναλαμβάνουν αποκλειστικά την ευθύνη και τον έγκαιρο προγραμματισμό για την διευθέτηση των παραπάνω λεπτομερειών ανάληψης των δώρων τους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ως άνω γνωστοποίηση των νικητών, να διαθέσει κατά την διακριτική της ευχέρεια, δώρα που δεν αναζητήθηκαν ή / και δεν παραλήφθηκαν έγκαιρα από τους νικητές, σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες και προϋποθέσεις, οπότε και απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στους αντίστοιχους νικητές. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσής τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.

Αποκλεισμός νικητή

Ο νικητής σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και σε αυτό της απονομής του δώρου, μπορεί να αποκλεισθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληροί κάποιον από τους παρόντες Όρους, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δήλωσε είναι ψευδές. (δ) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην παραλαβή του δώρου. (ε) σε περίπτωση που ο νικητής δεν δεχθεί για οποιονδήποτε λόγο να υπογράψει τη δήλωση αποδοχής του δώρου του ή/και δεν προσκομίσει αποδεικτικά των στοιχείων του π.χ.  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι είναι άνω των 18 ετών ή δήλωση υπογεγραμμένη από το γονέα /κηδεμόνα του σε περίπτωση νικητή κάτω των 18 ετών.

Ανεξαρτήτως των ανωτέρω, η Εταιρεία και η Διαφημιστική δικαιούνται να αποκλείσουν χρήστες από τον Διαγωνισμό σε περίπτωση που οι χρήστες δια της συμμετοχής τους αναπαράγουν υλικό, που εμπεριέχει στοιχεία που, ενδεικτικά προσβάλουν και μειώνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την εικόνα της Εταιρείας ή τα κρατούντα ήθη, προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου, προσβάλλουν οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου ή δεν έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες, έχουν περιεχόμενο παράνομο ή ανήθικο, απεικονίζουν ανήλικο, θίγουν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ή άλλα διακριτικά γνωρίσματα, οι χρήστες τους δεν ενεργούν μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών δεσμευόμενοι από την ισχύουσα νομοθεσία, είτε όταν εμπεριέχει στοιχεία αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα ήθη, το περιεχόμενό τους είναι δυσφημιστικό ή αντιτίθεται στην ισχύουσα νομοθεσία και σε υπέρτατες αξίες, είτε συγκροτεί την υποκειμενική ή αντικειμενική υπόσταση οιουδήποτε εγκλήματος είτε χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση ή εμπεριέχει πορνογραφικό υλικό, περιεχόμενο που προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, ή προσβάλλει  ατομικά πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Περιορισμός συμβατικής ευθύνης

Οι Διοργανώτριες Εταιρείες και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα διευθύνοντα στελέχη τους δεν φέρουν ευθύνη, στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο ή/και στα πλαίσια των παρόντων Όρων, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, θετική ή άλλου είδους ζημία προέρχεται από ή συνδέεται με την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου Διαγωνισμού.

Η Εταιρεία και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιαδήποτε από τις ως αναγραφόμενες ως λόγο αποκλεισμού συμμετέχοντα ενέργειες ή άλλη παράνομη ενέργεια η οποία βαρύνει εξ ολοκλήρου τον συμμετέχοντα.

Η Εταιρεία και η Διαφημιστική επίσης ουδεμία ευθύνη φέρουν για τα σχόλια των χρηστών/συμμετεχόντων.

Λήξη διαγωνισμού

Μετά τη Λήξη του Διαγωνισμού καθώς και της διανομής των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση των Διοργανωτριών Εταιρειών παύει να υφίσταται. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλαμβάνουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

Αποδοχή όρων –δικαιοδοσία –εφαρμοστέο δίκαιο

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό και η ενδεχόμενη απονομή δώρων, στα πλαίσια αυτού, προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των Όρων αυτού, ακόμη και εάν τροποποιηθούν μελλοντικώς, ως ανωτέρω προσδιορίζεται. Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με τον Διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων , αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.